Projektstyrning

Vi erbjuder tjänster inom projekt-, projekterings- och byggledning, entreprenad-besiktningar, kontrollansvarig PBL, Bas P och U, skyddsrumssakkunniga samt underhålls- och konditionsbesiktningar, skadeutredningar och upprättande av underhållsplaner och åtgärdsprogram.

Projektledning

På VBK hjälper vi dig som kund med ditt byggprojekt genom alla faser; planering, projektering, upphandling, genomförande och överlämning.

Som kund hos oss utgår vi från er vision och vad ni vill ha hjälp med. Vi börjar med att ta reda på vad som skall göras och vilka åtgärder som skall ingå samt under vilken tid projektet skall utföras. Utifrån funktion, ekonomi, tid och kvalité skapar vi ramar för ert byggprojekt, allt i samråd med er som kund.

Det är viktigt att er målbild är i fokus så projektet blir relevant och kostnadseffektivt i slutänden. Vårt mål är att förverkliga era visioner.

Efter att ramarna är satta tar vi fram en organisationsplan där vi bedömer vilken entreprenadform som är mest passande för ert projekt utifrån åtgärder, kostnader och tid. På VBK har vi en lång erfarenhet av att driva projekt och vi har etablerade och erfarna VBK:s partners för att hjälpa er nå er vision. Våra relationer med samarbetspartners och kunder är något vi värderar högt och vi arbetar bara med de bästa.

När organisationsplanen är satt tittar vi på myndighets- och miljökrav och försäkrar oss om att ingående delar följs enligt lag.

Kommunikation och relationer är viktigt för oss, därför har du som kund och alla andra som arbetar i projektet stor insyn i vad som händer på och i byggprojektet. På så sätt kan du känna dig trygg med att de kvalitet-, tid- och prismål som satts uppfylls.

Projekteringsledning

Projekteringsledarens uppgift är att ta vara på alla aktörers intressen och leda alla inblandade aktörer mot ett gemensamt uppsatt mål. Vi leder processen från programhandling till färdig bygghandling.

VBK:s projekteringsledare ser helheten, styr och samordnar med en god kommunikation så att mål och behov blir uppfyllda. Vi skapar en förståelse hos både beställare, projektörer och därefter hos entreprenörer.

Projekteringsledaren agerar tillsammans med er som kund och tar fram lösningar som passar era behov.

Byggledning

Vår byggledning både styr och är ansvarig för att organisera, planera, koordinera och administrera de arbetsinsatser som krävs i genomförandefasen.

Byggledarens roll börjar redan i projekteringsskedet med att ge konstruktiv feedback till projekteringsorganisationen för att guida dem att välja byggbara lösningar och genomföranden. Därefter driver byggledaren genomförandefas i enlighet med upprättade handlingar så att de ligger inom ramen för kvalitet-, kostnads- och tidsmål.

Byggledarens huvudsakliga uppgifter är:

 • Byggmöten
 • Ekonomiska samanställningar
 • Hantering av ÄTOR (ändring, tillkommande och avgående kostnader)
 • Kvalitetsarbete
 • Egenkontroller
 • Checklistor
 • Miljöarbete samt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsronder
 • Platskontroller
 • Arbetsplatsbesök
 • Se till så att det finns upphandlad besiktningsorganisation på plats när det behövs.

Besiktningar

Våra besiktningsmän är certifierade av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund och har lång erfarenhet av besiktning gällande olika typer av byggen och lokaler.

Vi åtar oss ofta rollen som Huvudbesiktningsman och besiktningsman Bygg och har en organisation runtomkring oss gällande övriga discipliner. Det innebär att vi åtar oss att besiktiga projektets samtliga delar. Vi går igenom kontrakt och handlingar och ser att uppställda krav uppfyllts i entreprenaden. Vi dokumenterar även brister och felaktigheter utifrån kontrakt.

Byggarbetsmiljösamordnare

Enligt arbetsmiljölagens 3 kapitel och § 6 så ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska även utse en lämplig byggarbetssamordnare för både projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U).

BAS-P ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas ifråga om såväl byggskedet som brukandet av byggnaden eller anläggningen.

BAS-U ska bland annat se till att samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället i genomförandeskedet under produktion (entreprenören).

Anlita oss på VBK som BAS-P för erfaren och korrekt byggarbetsmiljösamordning. Alla vi på Projektstyrningsavdelningen har erforderlig Bas P utbildning för att hantera era projekt från A-Ö.

Kontrollansvarig enligt PBL

Arbetsuppgiften för en certifierad kontrollansvarig är primärt att medverka och överse så att ett byggprojekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Byggprojekt kan vara byggnads-, rivnings- eller markåtgärder som kräver bygglov, rivningslov,
marklov eller anmälan och det är byggherren som ser till att en kontrollansvarig utses i projektet.

Uppgifter som kontrollansvarig på VBK:

 • Ta fram förslag till kontrollplan
 • Följa upp utefter kontrollplan
 • Delta vid tekniska samråd
 • Besiktningar och kontroller
 • Vid rivningsåtgärder inventera avfall och farliga avfall
 • Skriva utlåtanden som skall vara underlag för Byggnadsnämndens utlåtande. Omfattningen av uppdraget kommer byggherren och vår kontrollansvarige överens om utifrån behov.

Underhåll –
Ingen byggnad är den andra lik

Såväl nya som äldre byggnader behöver underhållas, renoveras och restaureras. På VBK:s avdelning projektstyrning finns sakkunniga och experter inom förvaltning av nutida byggnader och byggnader med särskilt bevarandevärde. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag och vi är partner till ett stort antal verksamheter i varierande storlek. Vi kan hjälpa till när det finns behov av bland annat konditionsbesiktningar, underhållsplaner och förfrågningsunderlag. Det är viktigt för oss på VBK att i alla led arbeta för en hållbar utveckling av samhället.

Konditionsbesiktning

När vi gör en konditionsbesiktning utvärderar vi i vilket skick som fastigheten befinner sig i. Besiktningen kan utföras från antingen mark eller lift och inkluderar vanligtvis tak, fasad, balkonger, fönster eller andra utvalda delar. Efter besiktningen uppförs en konditionsbesiktningsrapport som dessutom innehåller rekommenderade åtgärder. Vi kan på begäran från dig som kund komplettera med fotobilaga och kostnadsbedömning för åtgärderna.

Förfrågningsunderlag

När fastighetens renoveringsbehov fastställts, antingen genom en konditionsbesiktning eller utifrån en underhållsplan, upphandlas entreprenaden. Förfrågningsunderlaget utgörs av entreprenadens tekniska krav samt av de dokument som förutsätts för en upphandling, oftast administrativa föreskrifter, teknisk beskrivning, mängdförteckning och á-prislista.

Underhållsplaner

Underhållsplanen innehåller planering av kommande underhåll och större renoveringar. Vi utför underhållningsplanerna efter dina önskemål som kund. Vi tittar vanligtvis på fasader tak och fönster för att ta fram en underhållsplan för
dessa delar.

Skadeutredning

Skadeutredning är en oberoende utredning för bedömning av uppstådd skada på byggnaden. Detta kan innebära skador på grund av fukt, svamp, sättningar mm. Den innehåller fastställande av orsaker, omfattning av skada och förslag till åtgärder. Dessa delar presenteras sedan i en skaderapport.

Byggledning

En byggledare har till uppgift att bevaka beställarens intressen under genomförandeskedet. Byggledaren medverkar vid exempelvis byggmöten, besiktningar och säkerställer lösning av tekniska frågor. Vi tar hand om byggledningen i underhållsentreprenader.

Antikvariska uppdrag

Vi har certifierad sakkunnig antikvarie som kan hjälpa er med Antikvarisk medverkan, antikvariska konsekvensbeskrivningar och hantering av tillstånd enligt PBL eller Kulturmiljölagen.